Klagevejledning

På Social- og Sundhedsskolen Fyn er vi optaget af, at vi altid – ALTID – kan blive bedre. Derfor tager vi gerne imod feedback, der kan bidrage til, at vi bliver endnu dygtigere. Hvis du oplever, at noget er svært eller fungerer dårligt, så tal først med dem, der er nærmest på problemstillingen, og som derfor bedst kan bidrage til at løse den. Er udfordringen fx knyttet til undervisningen, så tal først med din underviser. Oftest kan tingene løses, når man taler respektfuldt med hinanden om det. I modsat fald har du mulighed for at drøfte sagen med fx en vejleder eller din uddannelsesleder. Du kan finde kontaktoplysninger påsosufyn.dk/medarbejdere/.

I særlige tilfælde kan man få brug for at benytte de formelle klageadgange, fx når det drejer sig om egentlige afgørelser, som man oplever som forkerte, og som har afgørende indflydelse på ens forhold. Der er faste regler for, hvordan formelle klager skal indgives og behandles. Hvis du er i tvivl om, hvilket regelsæt der gælder for din situation, så spørg i administrationen.

 

Generelle klager over skolens afgørelser

Du kan klage over skolens afgørelser om fx optagelse, standpunktskarakter eller disciplinære sanktioner.

DET VIGTIGESTE

 • Indsend klagen pr. mail til sosufyn@sosufyn.dk senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om den afgørelse, du klager over.
 • Klagen skal altid være skriftlig og begrundet: Præcis hvorfor mener du, at skolens afgørelse er forkert? Vær nøgtern og konkret.

Nogle klager kan indbringes for Undervisningsministeriet. Det drejer sig om:

 • optagelse og anerkendelse af realkompetencer
 • udelukkelse fra undervisningen (udmeldelse/bortvisning) eller midlertidig hjemsendelse
 • indkaldelse til nyt skoleophold eller overflytning til anden skole

Hvis du vil klage til Undervisningsministeriet skal klagen stadig sendes til skolen på ovenstående adresse men stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skolen kan så enten tage klagen til følge og ændre afgørelsen eller sende klagen videre til ministeriet. Hvis klagen videresendes sker følgende:

 • Skolen skriver sine bemærkninger til klagen
 • Du får mulighed for give dine bemærkninger til sagen. Fristen er 1 uge
 • Skolen videresender sagen inkl. dine evt. bemærkninger til ministeriet, som behandler klagen

Hvis du klager over skolens vurdering af dine praktiske kompetencer i forbindelse med en realkompetencevurdering, skal klagen dog indgives til det faglige udvalg. Her er fristen 2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Eksamensklager

Du kan klage over eksaminationsgrundlaget (fx opgaven), prøveforløbet eller bedømmelsen.

DET VIGTIGSTE

 • Indsend klagen pr. mail til sosufyn@sosufyn.dk senest 2 uger efter, at du har fået din karakter.
 • Klagen skal altid være skriftlig og begrundet: Præcis hvad er det, du mener er gjort forkert? Vær nøgtern og præcis. Hold dig til den konkrete eksamenssituation og brug faglige argumenter.
 • Du kan bede om at få udleveret en kopi af eksaminationsgrundlaget (den stillede opgave) til brug for klagen, og ved skriftlig eksamen kan du få en kopi af din egen besvarelse.

Når skolen har modtaget din klage, sker der følgende:

 • Du modtager en kvittering på, at vi har modtaget klagen.
 • Bedømmerne (fx eksaminator og censor) skal hver især give en faglig udtalelse.
 • Du får mulighed for give dine bemærkninger til deres udtalelser. Fristen er 1 uge.
 • Skolen træffer hurtigst muligt en afgørelse på baggrund af alle sagens akter. Klagebehandlingen må højst tage 2 måneder. Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet.
 • Hvis du får medhold, kan du blive tilbudt en omprøve, eller (kun ved skriftlige prøver) en ombedømmelse. Du skal acceptere tilbuddet inden for en frist på to uger. Vær opmærksom på, at det godt kan ende med, at du får en lavere karakter.

Hvis du ikke får medhold, kan du klage videre til Undervisningsministeriet. Fristen er 2 uger. Klagen sendes til skolen men stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Derefter sker der følgende:

 • Skolen skriver sine bemærkninger til klagen.
 • Du får mulighed for give dine bemærkninger til sagen. Fristen er 1 uge.
 • Skolen videresender sagen incl. dine evt. bemærkninger til ministeriet, som behandler klagen.

Vedrører klagen en eksamen i et EUX-fag på gymnasialt niveau, kan klageprocessen forløbe en smule anderledes. Du vil blive informeret nærmere, når du modtager kvittering på, at vi har modtaget klagen.

Klager over afgørelser vedr. Statens Uddannelsesstøtte (SU)

I SU-sager afhænger klagevejen af, hvem der har truffet afgørelse. Se SU’s klagevejledning på su.dk/klage/. Klager, der skal gå via skolen, sendes pr. mail til sosufyn@sosufyn.dk inden for en frist på 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Klager over oplæringen

Uløselige uoverensstemmelser mellem elev og oplæringssted kan indbringes for det faglige udvalg, Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). Indsend dokumentation for sagen og en beskrivelse af dit ønske om, hvordan den løses, pr. mail til fevu@sevu.dk. Udvalget skal ikke afgøre, hvem der har ret, men skal forsøge at finde en gensidig løsning. Hvis ikke der opnås enighed, kan sagen indbringes for tvistighedsnævnet. Se nærmere herom på naevneneshus.dk/.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only