Videreuddannelsen

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du videreuddanne dig inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Tag et kig på vores aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser nedenfor og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Du er også velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har en forespørgsel på et kursus, som ikke findes på hjemmesiden.

Realkompetencevurdering (RKV) forår 2024 - Fra SSH til SSA

Er du fyldt 25 år inden din uddannelsesstart på Social- og Sundhedsskolen Fyn? Så skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV). RKV er lovbestemt, og skal sikre at dine erfaringer bliver tilgodeset. Vurderingen er individuel, og kan give anledning til godskrivning for dele af skoleundervisning eller oplæring.

RKV for ansøgere med SSH-baggrund (ikke GF2).

 

I Odense – Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Tilmeld dig her

Dato 24. april 2024

Ansøgningsfrist d. 17. april

 

I Svendborg – A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeld dig her

Dato 25. april 2024

Ansøgningsfrist d. 18. april

 

Arbejdet med ældre i eget hjem (overtegnet)

Uddannelsens mål er, at deltagerne efter uddannelsen kan:- genkende aldringens normale forløb fysisk, psykisk, social og åndeligt, og deltagerne kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer og derved medvirke til at bevare den ældres funktionsniveau længst muligt. – observere og viderebringe ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred, til relevante samarbejdspartnere. – aktivere den ældre borger fysisk, psykisk og socialt med henblik på at forebygge sygdomme, svækkelse og isolation. – arbejde udfra en ældrepædagogisk synsvinkel, hvor borgerens medindflydelse og aktive medvirken er størst mulig. – i de daglige arbejdsopgaver tage udgangspunkt i den ældre borgers kulturelle baggrund. – genkende og reagere hensigtsmæssigt i mødet med den ældre borger i den sorg og krise som er afledt af aldringen.

 

Tilmelding ikke muligt på nuværende tidspunkt

Kursus dage: 5. marts, 14. marts, 19. marts, 4. april, 11. april, 16. april og 30. april

Lokation: Social- og sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Assistenten i det tværgående samarbejde

Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb. Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. Deltageren kender samarbejdspartnerenes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning. Deltagerne kan endvidere arbejder innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.

Tilmeld dig her

Kurset er for SSA ansatte på sygehusene

Kursus dage: 7, 8, 21 og 22. maj 2024

Tilmeldingsfrist d. 8. april 2024

Børns leg og den legende tilgang

Efter uddannelsen kan du inddrage børneperspektivet og skabe, tilbyde og evaluere på læringsmiljøer, der understøtter alle børns selvorganiserede leg, de vokseninitierede lege, i rutinesituationer og i de spontant opståede lege. Du kan indtage forskellige roller der er med til at understøtte, guide og rammesætte alle børns leg og deltagelsesmuligheder, der er vigtige forudsætninger for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi har ingen kursus pt. Du er velkommen til at kontakte vu@sosufyn.dk.

 

Børn, natur og udeliv (overtegnet)

Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for natur, udeliv og science i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren:- Gribe spontane situationer eller gennemføre planlagte aktiviteter, hvor naturen bruges som et pædagogisk læringsmiljø og hvor børn aktivt inddrages i egen læring. – Bidrage til den grundlæggende naturvidenskabelige dannelse ved at understøtte børns nysgerrighed, leg og læring, der fordrer udforskning og fordybelse i bæredygtighed, naturen og dennes fænomener.- Reflektere over egen og kollegaers fagprofessionelle rolle i forhold til naturen som pædagogisk læringsmiljø.

Det er desværre ikke muligt at tilmelde sig kurset på nuværende tidspunkt. 

Kursus dage: 12. marts + 21. marts + 4. april + 11. april + 18. april + 25. april

Tilmeldingsfrist – ikke tilgængelig 

Demensnøglepersonsuddannelse

Assistenten som nøgleperson

Uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. Du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde.

Samarbejde med pårørende

Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende, med udgangspunkt i og forståelse for borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker.

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Du lærer at se bag om adfærden og at være opmærksom på din egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Magt og omsorg

Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

 

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: 8, 9, 28. og 29. februar + 1, 19, 20. og 21. marts + 9, 10. og 11. april + 7, 8, 15. og 16. maj 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 11. december 2023

Indtægtsdækket virksomhed (IDV kursus)

  • 1 dags medicinhåndtering – Overtegnet

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om sikkerhedsmæssige aspekter og gældende regler ved medicinhåndtering. Med udgangspunkt i deltagernes viden & erfaringer sættes der fokus på at opnå viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) for at fremme patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering. Der er mulighed for at opnå øvelse i at søge viden i internetbaserede databaser om konkrete lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner.

  • 5 dags medicinhåndtering – Overtegnet

Deltageren opnår viden om medicinadministration samt dispensering af fast ordineret medicin på baggrund af gældende lokale instrukser og regler omhandlende ansvar og kompetence. Desuden sættes der fokus på at deltagerne opnår viden om sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med medicinhåndtering.

 

  • Temadag om samspillet med borgerne med demenssygdom – Overtegnet

En dag hvor du får Indsigt i kognitive forstyrrelser hos mennesket med demenssygdom. Hvor der er fokus på årsager til borgers reaktion på medarbejderens handlinger. Præsentation af Tom Kitwoods personcentreret omsorgsteori og tilgangens betydning, med fokus på krav og forventninger.

 

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (sprog og kultur)

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

Odense

Tilmeld dig her

Kursus dage: 22, 23. og 24. maj 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Ansøgningsfrist: 15. april 2024

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde (Odense & Ærø)

Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne. Herunder kan deltageren: – Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt. – Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.- Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.

Ærø

Tillmeld dig her 

Kursus dage: 25., 26. og 30. januar 2024

Lokation: Gilleballetoften 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 21. december 2023

 

Tillmeld dig her 

Kursus dage: 5., 6. og 12. marts

Lokation: Gilleballetoften 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 29. januar 2024 

 

Odense:

Tillmeld dig her 

Kursus dage: 16. april, 17. april og 23. april

Lokation: Social- og sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024 

 

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

Odense: 

Tilmeld dig her

Kursus dage: 28. februar, 29. februar, 22. marts, 4. april og 16. april

Lokation: Blangstedsgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Tilmeldingsfrist: 24. januar 2024

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off d. 23. januar + 6. og 7. februar + 19. og 20. marts + 16. april 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 18. december 2023

 

Omsorg for personer med demens

Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

Svendborg:

Kursus dage: kick off d. 18. januar + 23, 24. og 25. januar + 1. og 2. februar 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 11. december 2023

Oplæringsvejleder PAU- og SOSU elever, basis (Praktikvejleder)

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplæringsuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Odense:

Tilmeld dig her

Kursus dage: 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25. og 31. januar + 1, 7. og 8. februar 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Ansøgningsfrist: 11. december 2023

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off d. 19. marts + 2, 3, 10, 11, 16. og 17. april + 1, 2, 21, 22. og 23. maj

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 12. februar 2024

 

Oplæringsvejleder PAU- og SOSU elever, ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Odense:

Tilmeld dig her

Kursus dage: 19, 20. og 21. marts 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Ansøgningsfrist: 12. februar 2024

 

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: 4, 5. og 6. juni 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 29. april 2024

Oplæringsvejleder PAU- og SOSU elever, særlig indsats (Praktikvejleder, særlig indsats)

Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med oplæringen på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Odense:

Tilmeld dig her

Kursus dage: 6, 7, 8, 13. og 14. marts 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Ansøgningsfrist: 29. januar 2024

Palliativ omsorg for mennesker med demens

Deltageren har viden om demens og palliation, herunder WHO’s definition, og kan identificere symptomer på, at mennesker med demens er døende. Desuden kan deltageren selvstændigt og i samarbejde med andre yde en helhedsorienteret pleje, medvirke til en værdig livsafslutning og forebygge unødig hospitalsindlæggelse. Endvidere kan deltageren samarbejde med pårørende og medvirke til at udvikle en handleplan for den palliative indsats for borgere med demens. I arbejdet kan deltageren handle etisk og reflektere over egen praksis. Deltageren kan indgå i en teamorganiseret og tværfaglig indsats og har viden om forebyggelse af psykisk betingede arbejdsskader.

Tilmeld dig her

Kursus dage: 28. og 29. november + 5. og 6. december

Lokation: Social- og sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers Vej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 23. oktober  

 

Tilmeld dig her

Kursus dage: 11, 12, 18. og 19. juni 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 6. maj 2024

Path to Care - Vejen til SOSU for flersprogede - overtegnet

Træn dit dansk til videre arbejde eller uddannelse

Igennem et fire måneders uddannelsesforløb bliver du undervist i praktisk hjælp til ældre, etik, tavshedspligt, menneskesyn, professionel
omsorg og personlig pleje. Du får samtidig rig mulighed for at træne og udvikle dit danske sprog i løbet af uddannelsen, som veksler mellem skole og virksomhedsbesøg. Når du er færdig med uddannelsesforløbet, kan du bl.a. forvente, at:
• få en større viden om fagområderne på social og sundhedsuddannelserne
• få en begyndende teoretisk indføring til jobområdet inden for SOSU
• afprøve teori i praksis og træne fag- og hverdagssprog gennem undervisning på skolen og ude i oplæringen
• blive afklaret på om en SOSU uddannelse er det rette for dig.

Uddannelsen er sammensat af AMU-fag: Dansk for F/I – alment niveau, Praktisk hjælp til ældre og Praktisk for F/I.

Infomøde:

D. 30. november kl. 10.00-12.00 på Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers Vej 39, 5700 Svendborg – Tilmelding via vu@sosufyn.dk

Uddannelsen foregår fra 9. januar 2024 – 2. maj 2024 og veksler mellem skole og virksomhedsbesøg.
Undervisningen finder sted på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

Har du spørgsmål eller tilmelding til uddannelsen sker det via vu@sosufyn.dk.

Praktisk hjælp til ældre (gør en forskel - klar til SOSU)

Deltageren kender betydningen af egen personlig fremtoning og kan overholde etiske krav i forbindelse med kontakt til og samtale med borgere. Deltagerne kender reglerne for tavshedspligt og kan i samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet, varetage praktiske behovsbestemte opgaver som lettere rengøring samt finde fejl og rette på diverse hjælpemidler hos ældre. Desuden kan deltagerne medvirke ved praktiske førstehjælpshandlinger, tilpasset de særlige risiko-områder der gælder for ældre borgere, samt kende de almindelige tegn ved aldringsprocessen og forstå betydningen af og opleve motivation for at tilegne sig øget viden om social- og sundhedsområdet.

Samarbejde med STAR, Assens-, Nordfyn-, Nyborg- og Kerteminde Kommune.

Varighed: 15 dage i Odense

Tilmelding: kontakt videreuddannelsen

Infomøde vedr. kurset i forår 2024: Afventer dato

Forår 2024: d. 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31. maj og 4., 5. og 6. juni 2024

Praktisk hjælp til ældre (Lokation Ærø)

Efter endt uddannelse kan deltagerne: – overholde etiske krav vedr. etablering af kontakt til og samtale med udvalgte borgere samt kende betydningen af egen personlig fremtoning. – udføre arbejdet med bevidsthed om eget kompetenceområde, herunder reglerne for tavhedspligt, og indgå i et samarbejde med de faggrupper, som er tilknyttet social- og sundhedsområdet. – i samarbejde med det faglige personale varetage praktiske behovsbestemte opgaver som lettere rengøring, samt finde fejl og rette på mekaniske dele ved diverse hjælpemidler til ældre. – medvirke ved praktiske førstehjælpshandlinger, tilpasset de særlige risiko-områder der gælder for ældre borgere samt kende de almindelige tegn ved aldringsprocessen. – forstå betydningen af og opleve motivation for at tilegne sig øget viden om social- og sundhedsområdet.

Ærø

Tillmeld dig her 

Kursus dage: 10., 11., 17., 18., 24., og 25. april  & 1., 2., 7., 8., 15., 16., 21., 22. og 23. maj

Lokation: Gilleballetoften 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 22 april 2024

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens. Det anbefales, at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen “42673 personer med demens, sygdomskendskab” og/eller “44327 Omsorg for personer med demens” eller tilsvarende kompetencer.

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off d. 14. maj + 21, 22, 28, 29. og 30. maj 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 8. april 2024

 

 

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud. Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Ærø

Tilmeld dig her

Kursus dage: 28., 29. og 30. maj, 6. og 7. juni 2024

Lokation: Gilleballetoften 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 22 april 2024

 

Sygdomskendskab og det meningsfulde liv

Personer med demens, sygdomskendskab

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster. Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosticering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren udtrykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbejdet.

Det meningsfulde liv – mennesker med demens

Du arbejder ud fra en demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang har du særligt fokus på aktivitetens betydning for meningsfuldhed og forøget livskvalitet. Du arbejder desuden med planlægning af og evaluering af aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Endelig får du fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom.

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off d. 29. februar + 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21, 22, 26. og 27. marts 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 22. januar 2024

 

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off dag d. 4. april

Resterende dage: 16., 17. og 18. april + 25. april + 30. april

21. og 22. maj + 28., 29. og 31. maj 2024

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, A.P. Møllers vej 39, 5700 Svendborg

Tilmeldingsfrist: 4. marts 2024

Sygdomskendskab, det meningsfulde liv og Ændret adfærd

Personer med demens, sygdomskendskab

Deltagerne kan erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker.

Det meningsfulde liv – mennesker med demens

Du arbejder ud fra en demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang har du særligt fokus på aktivitetens betydning for meningsfuldhed og forøget livskvalitet. Du arbejder desuden med planlægning af og evaluering af aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Endelig får du fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom.

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der opstår mulighed for oplevet livskvalitet. Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i interaktionen mellem dig som fagprofessionel og mennesket med en demenssygdom.

 

Odense

Tilmeld dig her

Kursus dage: kick off d. 17. januar 2024 kl. 13.00-15.00

30. og 31. januar + 6, 7, 8, 20, 21, 27, 28. og 29. februar + 5, 6, 12, 13. og 14. marts

Opfølgningsdag d. 2. april 2024 kl. 13.00-15.00

Lokation: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Tilmeldingsfrist: 11. december 2023

Sygepleje til den akut syge indlagte patient - ledige pladser

Uddannelsen har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus. Deltageren vil få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.

Tilmeld dig her

Kurset er for SSA ansatte på sygehusene

Kursus dage: 16, 17, 18. og 30. april + 1. maj 2024

Lokation: Social- og sundhedsskolen Fredericia, 6. Julivej 67, 7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist d. 18. marts 2024

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarbejdet (DigiTech)

Deltageren kan fungere som velfærdsteknologisk ressource person i forhold til borgere, pårørende, kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere samt ledelsen på arbejdspladsen. Deltageren kan: – Anvende udvalgte metoder til at vurdere, implementere og evaluere velfærdsteknologi hos borgere.- Søge ny viden om velfærdsteknologi med henblik på at inspirere kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere. – Støtte og vejlede kollegaer i at anvende velfærdsteknologi på arbejdspladsen og bidrage til at skabe dialog og refleksion blandt kollegaer om velfærdsteknologi. – Anvende kommunens strategier, og arbejdspladsens retningslinjer i sit daglige arbejde med velfærdsteknologi og vurdere behovet for justering af disse samt medvirke til dette. – Forstå hvordan brugen af velfærdsteknologi kan påvirke og ændre borgerens hverdag samt forandre arbejdspladsens praksis.- Identificere eventuelle etiske udfordringer i tilknytning til implementering af velfærdsteknologi i egen praksis og inddrage relevant støtte til at imødekomme disse.

Odense

Tilmeld dig her

Kursus dage: 28. og 28. februar + 12. og 13. marts

Lokation: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ (Social- og Sundhedsskolen Fyn)

Ansøgningsfrist: 22. januar 2024 

 

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only