Whistleblowerpolitik

Formål

Denne whistleblower-politik er vedtaget på baggrund af Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021 (whistleblowerloven), som skal sikre, at ansatte altid kan indgive oplysninger om alvorlige forhold og opnå beskyttelse, så de ikke skal frygte for negative konsekvenser.

Mindre alvorlige forhold er ikke omfattet af ordningen og skal som udgangspunkt håndteres via fx nærmeste leder eller tillidsrepræsentant. Det kan fx være:

  • oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter såsom sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, misbrug af kontorartikler, mv.
  • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Principielt bør whistleblower-ordningen være overflødig, idet Social- og Sundhedsskolen Fyn ønsker en åben og tillidsfuld kultur, hvor alle frit og trygt kan ytre sig, hvis de har oplevet uregelmæssigheder eller ulovligheder, der er begået af skolens ansatte.

Alle ansatte er omfattet af ordningen

Ordningen kan benyttes af alle ansatte på Social- og Sundhedsskolen Fyn, herunder deltids- og tidsbegrænset ansatte i enhver form for lønnet ansættelse. Ordningen kan desuden anvendes af personer, som endnu ikke er tiltrådt, fx personer, der ønsker at indberette forhold omkring en ansættelsesproces på skolen.

Oplysninger der kan indgives

Whistleblowerordningen behandler oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for skolens virke. Det er en forudsætning, at indberetteren har konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold.

Det omfatter fx oplysninger om:

  • misbrug af økonomiske midler, fx underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning, herunder brud på tavshedspligt
  • grov chikaneog/ eller uønsket adfærd med seksuelle undertoner med det formå eller den virkning at krænke en persons værdighed eller skabe et truende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Sådan indgives oplysninger

Oplysninger indberettes til den eksterne tredjepart via et direkte link til ordningen på skolens hjemmeside. Whistlebloweren får et sagsnummer og en kode og kan på den måde logge ind og følge op på indberetningen og kommunikere med whistleblowerenheden, fx om uddybning af sagen eller med opklarende spørgsmål. Indberetningen indgives kun skriftligt og kan ikke indgives anonymt, men behandles fortroligt.

Sådan behandles indberetningerne

Skolen har indgået aftale med PersondataSupport (ekstern tredjepart) om at modtage indberetninger efter whistleblowerlovens §11, stk. 2.

PersondataSupport vurderer, om indberettede forhold hører ind under ordningen og viderebringer indberetningen til Social- og Sundhedsskolen Fyns whistleblowerenhed, som består af to udpegede nøglepersoner (navn + navn). Disse nøglepersoner er ansvarlige for at følge op på modtagne indberetninger og have kontakt med whistlebloweren. Indberetningen behandles fortroligt og nøglepersonerne sikrer, at indberetningen videregives:

  • Hvis indberetningen ikke omfatter direktionen, videregives sagen til direktøren
  • Hvis indberetningen omfatter direktionen bortset fra direktøren, videregives sagen til direktøren og bestyrelsesformanden.
  • Hvis indberetningen omfatter direktøren, videregives sagen til bestyrelsesformanden og evt. juridiske samarbejdspartnere.

Hvis indberetningen ligger inden for ordningens anvendelsesområde, iværksættes en nærmere undersøgelse af forholdet. Der kan i relevant omfang ske inddragelse af eksterne myndigheder, offentlige tilsynsorganer eller juridisk sparring fra den eksterne tredjepart. Hvis undersøgelsen viser kritisable forhold, behandles sagen inden for almindelige retslige rammer. Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat på skolen, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder disciplinære sanktioner som fx advarsel eller afskedigelse. Hvis der er tale om formodet overtrædelse af straffelovgivningen, kan sagen politianmeldes.

Hvis en indberetning falder uden for ordningens anvendelsesområde, vejledes indberetteren om, hvordan forholdet kan håndteres, fx med henvendelse til nærmeste leder, tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller direktionen.

Rettigheder for involverede personer

Whistleblowerenheden har etableret slettepolitikker, så det sikres, at personoplysninger, der er indberettet til whistleblowerordningen, ikke opbevares længere end nødvendigt. Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for den ansatte, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om den ansatte, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

Oplysninger om whistleblowerens identitet og andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes, må ikke uden whistleblowerens udtrykkelige samtykke videregives til andre, og en indberetning til en whistleblowerordning vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i sagen. Kun hvis whistleblower selv er en del af sagen, opnår vedkommende almindelige partsrettigheder (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang).

Det skal være risikofrit at anmelde forhold gennem ordningen. Hvis man som ansat oplever at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser, fordi man har benyttet en whistleblowerordning, kan man rette henvendelse til whistleblowerenheden, sin tillidsrepræsentant eller faglige organisation. Hvis en whistleblowerenhed får viden om, at en ansat har oplevet ansættelsesretlige konsekvenser efter at have indgivet en indberetning i god tro, orienterer whistleblowerenheden skolens bestyrelsesformand herom.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningen. Der kan i visse kvalificerede tilfælde være grundlag for en politianmeldelse, hvis man indgiver urigtige oplysninger til whistleblowerordningen med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only