Team-taksonomi undervisere

  TEAM MÅL TEAM NORMER REFLEKSION OG VIDENDELING RELATION, TILLID OG MOD FÆLLES LÆRING OM ELEVERNES LÆRING
Niveau 1 Vi arbejder formelt i team men uden en egentlig fælles forståelse af, hvad målet med team­møderne er. Vi har hver især en implicit forståelse af, hvordan vores sam­arbejde i teamet skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet. Vi arbejder parallelt med hinanden og koncentrerer os om egne elever og deres læring. Vi videndeler uformelt og sporadisk. Vi løser typisk selv de udfordringer,vi støder på i undervisningen. Vi har som udgangspunkt udelukkende fokus på elevernes læring frem for vores egen
Niveau 2 Vi arbejder sammen i team men har ikke ekspliciteret en fælles forståelse af, hvad målet med teammøderne er. Vores dagsordener er emnebaserede Vi arbejder på at præcisere fælles normer for sam­arbejdet, herunder hvordan vores samarbejde skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet. Vi reflekterer og videndeler spontant og uformelt i vores team. Vi udveksler ideer, materialer og redskaber. Vi er opmærk­somme på, at vi kan være værdifulde ressourcer for hinanden, og vi forsøger at være åbne over for at spørge om hjælp til at løse udfordringer. Vi er opmærksomme på, at elevernes direkte og indirekte feedback kan give information om effekten af undervisningen, men vi arbejder ikke systematisk dette.
Niveau 3 Vi arbejder sammen i team og taler om vores forståelser af målet med team­møderne. Vores dagsordener har begyndende fokus på, hvad vi vil lære eller udrette Vi har formuleret fælles normer for, hvordan vores samarbejde skal fungere, og hvordan den enkelte forventes at bidrage til arbejdet.

 

Vi er ved at opbygge en systematik for at reflektere og videndele i vores team og har fokus på elevernes læring. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og beder ofte hinanden om hjælp til at løse udfordringer i undervisningen Vi forsøger os med forskellige vurderinger af vores indsatsers effekt på elevernes læring og lader eleverne evaluere undervisnings-aktiviteterne.
Niveau 4 Vi arbejder sammen i team og har talt os frem til en fælles forståelse af målet med teammøderne. Vores dagsordener er lærings­­orienterede med et klart fokus på at analysere og beslutte handlinger, som indvirker positivt på de mål eller udfordringer, vi arbejder med. Vi har etableret fælles normer, der guider vores arbejde, og vi følger løbende op på, at alle i teamet opfylder disse forpligtelser og vi holder hinanden ansvarlige. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når noget kan kvalificere samarbejdet endnu mere. Vi reflekterer systematisk og i fællesskab over elevernes læring og udvikler sammen indsatser med henblik på at øge læringen, fx via metoder til kollegial sparring. Vi reflekterer både i det enkelte team og på tværs uddan­nelses­områderne. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælper som noget selvfølgeligt hinanden med at løse udfordringer i undervisningen. Vi bruger af og til hinanden til at give og modtage feedback på fokuserede områder. Vi vurderer systematisk vores indsatsers effekt på elevernes læring på bag­grund af deres direkte og indirekte feedback. Vi opbygger systematik i evaluering af undervisnings-aktiviteterne og anvender elevernes vurderinger til at udvikle undervisningen.
Niveau 5 Vi arbejder sammen i team og har en fælles forståelse af målet med team­møderne. Vi har en lærings­orienteret dagsorden. Møderne bruges til at analy­sere og beslutte handlinger og under­støtter direkte vores undervisning ved at hjælpe med at præcisere, hvad der skal gøres, og hvor­dan der evalueres. Vi respekterer og følger de fælles normer, og samarbejder tæt i en atmosfære af gensidig tillid og respekt, hvor vi udfordrer hinanden og spiller hinanden endnu bedre. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når noget kan kvalificere samarbejdet endnu mere. Vi videndeler på tværs af uddannelses­områderne med fokus på elever­nes læring, eksempelvis i form af udveksling af ideer, materialer og redskaber, fælles refleksioner og fælles formulering af løsningsforslag i forhold til didaktiske udfordringer og feedbackmetoder. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælpes som noget selvfølgeligt ad med at løse udfordringer i undervisningen. Vi giver og modtager feedback hos hinanden, og vores team er gennem­syret af åbenhed og gensidig vilje til at vise sårbarhed i forhold til det, der er svært. Vi vurderer systematisk og i fællesskab vores indsatsers effekt på elevernes læring på baggrund af deres direkte og indirekte feedback. Vi supplerer det med fx testresultater, obser­vationer og samtaler Vi anvender i fællesskab disse data som et naturligt element i udvikling af undervisning.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only