Team-taksonomi ledere

  TEAM MÅL TEAM NORMER REFLEKSION OG VIDENDELING RELATIONEL TILLID OG MOD LEDELSESFOKUS PÅ ELEVERNES LÆRING
Niveau 1 Vi er formelt et team men løser typisk selv de udfordringer, vi støder på i hverdagen. Vi har et implicit fokus på medarbejdernes teamsamarbejde. Vi har hver især en implicit forståelse af, hvordan vores samarbejde i ledelses­teamet skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet. Vi arbejder parallelt med hinanden i vores ledelsesteam og koncentrerer os om vores egne opgaver. Vi videndeler uformelt og sporadisk. Vi løser typisk selv de udfordringer, vi støder på i hverdagen. Vi arbejder implicit med at understøtte implementeringen af skolens PDMG. Vi taler indimellem med undervisere om, hvordan skolens PDMG afspejles i deres undervisning.
Niveau 2 Vi arbejder sammen i ledelsesteamet og kan bede hinanden om hjælp til at løse konkrete opgaver og udfordringer. Vi drøfter fælles indsatser for medarbejdernes teamsamarbejde og teamudvikling. Vi arbejder på at præcisere fælles normer for, hvordan samarbejdet skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet.

 

Vi reflekterer spontant i vores ledelsesteam, når en udfordring drøftes og viden­deler om konkrete udfordringer. Vi taler med medarbejderne om værdien af refleksion og videndeling. Vi er opmærk­somme på, at vi kan være værdifulde ressourcer for hinanden i ledelses­teamet, og vi forsøger at være åbne over for at spørge om hjælp til at løse udfordringer. Vi sætter en retning for og italesætter arbejdet med at udvikle under­visningen i sammen­hæng med vores PDMG. Vi støtter undervisere i at igangsætte relevante prøve­handlinger.
Niveau 3 Vi formulerer fælles SMART-mål for ledelses­teamet og arbejder på at nå målene. Vi samarbejder om ressourcefordeling og understøttelse af medarbejder­teamenes udvikling som professionelle læringsfællesskaber Vi har formuleret fælles normer for, hvordan vores samarbejde skal fungere, og hvordan den enkelte forventes at bidrage til arbejdet. Vi øver os i at holde hinanden ansvarlige.

 

Vi rammesætter teamets refleksion og videndeling, deler ideer, materialer og redskaber mhp. at sikre fælles høje standarder. Der viden-deles spontant og uformelt på tværs af medarbejderteam i organisationen. Vi ser hinanden i ledelsesteamet som værdifulde ressourcer for hinanden og beder ofte hinanden om hjælp til at løse udfordringer i hverdagen. Vi øver os i at blive mere modige til at give og modtage feedback. Vi samarbejder om at understøtte under­visernes arbejde med skolens PDMG og guider dem i at bruge data til at vurdere de konkrete indsatsers effekt på elevernes lærings­fremgang.
Niveau 4 Vi monitorerer og følger jævnligt op på vores SMART-mål, og vi justerer efter­hånden som vi udvikler os som ledelsesteam. Vi monitorerer og følger op teamenes sam­arbejde og udvikling som professionelle læringsfællesskaber. Vi har fælles normer, der guider vores sam­arbejde, og vi følger løbende op på dem og holder hinanden ansvarlige. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når det kan kvalificere sam­arbejdet yderligere. Vi opbygger en systematik for at reflektere og viden­dele i teamet. Vi hjælper og støtter hinanden mhp.at sikre fælles høje standarder. Vi har fokus på at støt­te medarbejdernes refleksion og viden­deling på tværs af organisationen. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælper som noget selvfølgeligt hinanden med at løse udfordringer i hverdagen. Vi bruger af og til hinanden til at give og modtage feedback på fokuserede områder. Vi følger op på lærerteamenes arbejde med skolens PDMG. Vi ramme­sætter og følger op på deres arbejde med at afprøve indsatser, vurdere effekt på elevernes lærings­fremgang og udvikle under­visningen.
Niveau 5 Vi fastholder fokus på SMART-mål som et integreret redskab i vores målrettede ledelsessamarbejde. Vores målsætninger afspejler vores fælles opmærksom­hed på at fastholde rammer og fokus på medarbejder­teamenes samarbejde, resultater og forsatte udvikling som professionelle læringsfællesskaber. Vi respekterer og følger de fælles normer og sam­arbejder tæt i en atmosfære af gensidig tillid og respekt, hvor vi udfordrer hinanden og spiller hinanden endnu bedre. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når noget kan kvalificere samarbejdet endnu mere. Vi reflekterer og videndeler systematisk i leder­teamet og udvikler sammen med medarbejderne indsatser og metoder til refleksion og videndeling i medarbejder­teamene og på tværs af organisa­tionen med fx kollegial sparring, reflekte­rende team eller andre former for lærings­samtaler. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælpes som noget selvfølgeligt ad med at løse udfordringer i hverdagen. Vi giver hinanden feedback, og vores team er gennem­syret af åbenhed og gensidig vilje til at vise sårbarhed i forhold til det, der er svært. Vi fastholder fokus på lærerteamenes arbejde med ind­sats­­ernes effekt på elevernes læring­s­­­fremgang på baggrund af fx under­visnings­evalueringer, obser­va­tioner, samtaler, testresultater og elev­produkter. Vi fast­holder fokus på, at disse anvendes som et naturligt element i udvikling af undervisning.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only