Strategiimplementering og pejlemærker

For de handlingsrettede strategier udarbejdes handleplaner for hvert punkt med konkretisering af strategisk sigte, indsatser, tidsplan og milepæle, succeskriterier og måling. Der foretages generel løbende opfølgning og benchmarking med data på:

 • Aktivitet på uddannelserne. Optag unge/voksne og i afdelingerne, kursusaktivitet på AMU og IDV
 • Gennemførelse, med flere nuancer end de traditionelle tal på frafald efter 3 måneder.
  Afdækning: Hvor i forløbet sker der mange frafald?
 • Undervisningsevalueringer – målrettet koncept skal udvikles
 • Elevtrivselsundersøgelser og Vis Kvalitet (VU)
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser (evt. overgang til måling af professionel kapital)
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Implementeringen af kulturarbejdet varetages af ledergruppen i fællesskab. Det er afgørende at sikre, at ledergruppen selv kan agere som et solidt læringsfællesskab, der er afstemt omkring værdier, indsatser og prioriteringer; løfter opgaven som et fælles ansvar og kan præsentere sig som eksemplariske rollemodeller.

Derfor iværksættes et fælles internt kompetenceudviklingsforløb for den samlede ledergruppe og et tilsvarende antal ledelsesudpegede medarbejdere. Noget af forløbet vil være fælles for ledere og medarbejdere, andet vil være opdelt og have fokus på de forskellige temaer og udfordringer, der er relevante på henholdsvis leder- og medarbejderniveau. Forløbet vil have tre overordnede målsætninger:

 • At give ledere og medarbejdere en fælles forståelse af strategiens læringsteoretiske afsæt og skabe et fælles sprog herom
 • At skabe rammer og rum til dialog mellem ledere og medarbejdere om implementering af strategien
 • At udvikle ledelsesteamet og dets kompetencer til at varetage ledelse af professionelle læringsfællesskaber

Med henblik på at skabe meget konkrete, entydige og forpligtende rammer for arbejdet med at udvikle en ambitiøs læringskultur, bruger vi pejlemærker og taksonomier. Begge dele tager direkte afsæt i vores mission, vision og værdier samt i vores PDMG. De skaber en fælles referenceramme og et fælles sprog og er karakteriseret ved at give meget detaljerede eksempler på, hvilken form for praksis, vi stræber efter.

Pejlemærkerne skal som redskab, værdisæt, rammesætning, narrativ og artefakt understøtte og bidrage til kulturskabelsen. Pejlemærkerne er ambitiøse. Nogle af dem er svære at leve op til. Ingen af os vil kunne leve op til dem alle hver dag. Men vi kan bruge dem som fyrtårne for det, vi stræber efter, og for den retning vi ønsker at udvikle os i, fx som ramme for kollegial sparring og feedback. Vi kan fokusere vores energi ved at udvælge specifikke pejlemærker som individuelle eller teambaserede udviklingsspor. Og vi kan bruge dem som afsæt for meningsskabende drøftelser om, hvordan vi skaber mest mulig læring og værdi for vores elever– og for os selv. Find dem længere nede på siden.

Taksonomierne er redskaber, der skal understøtte og sætte retning for teamsamarbejdet. Intet team kan være i konstant fremdrift. Rammer og vilkår ændres, der opstår udfordringer og tilbageslag, og teamkonstellationer ændres, så fælles erfaringer og forståelser skal etableres på ny. Men taksonomierne kan fungere som en fælles referenceramme for løbende evaluering, refleksion og dialog om det enkelte teams næste udviklingsskridt som professionelt læringsfællesskab.

10 pædagogiske pejlemærker

1. Jeg har fokus på hver enkelt elev og møder alle med positive forventninger

Fx er jeg opmærksom på at vise positiv interesse for den enkelte, og jeg tager ansvar for at skabe kontakt til elever, der ikke selv er opsøgende. Jeg formulerer tydeligt over for eleverne, at jeg tror på, at de kan.

2. Jeg træner eleverne i at reflektere over og tage selvstændigt ansvar for deres indstilling, indsats, vedholdenhed og motivation for uddannelse

Fx arbejder jeg målrettet med elevernes mindset for at fremme deres deltagelse og engagement og sikre et godt læringsmiljø med en åben og positiv fejlkultur.

3. Jeg er en tydelig læringsleder, der med varm autoritet tager ansvar for at skabe optimale rammer for læring

Fx er jeg venligt eksplicit omkring mine forventninger til deltagelse og arbejdsro, og jeg griber altid ind over for afledning og forstyrrelser som fx uvedkommende brug af PC eller mobil i timerne.

4. Jeg tydeliggør læringsmål og sikrer sammenhæng og struktur i læringsaktiviteterne

Fx ”oversætter” jeg fag- og kompetencemål til læringsmål formuleret i et sprog, som eleverne forstår, og jeg præciserer sammenhænge mellem læringsmål og læringsaktiviteter. Jeg laver klare markeringer af undervisningssekvensernes start, slut, tidsplan og overgange. Jeg organiserer materiale i mitsosufyn.dk, så det hjælper til at skabe overblik for eleverne.

5. Jeg angiver klare succeskriterier og stilladserer

Fx med modeller og eksempler på ”den gode præstation” og tydelig eksplicitering af, hvordan forventet aktiv deltagelse og faglig professionalisme ser ud i praksis.

6. Jeg varierer min undervisning og prioriterer praksisrettede, eksperimenterende og innovative læringsaktiviteter

Fx veksler jeg målrettet mellem selvstændige opgaver, gruppearbejde, klassedialog, simulations­aktiviteter og projekt- og feltarbejde med den målsætning, at eleverne møder mange forskellige arbejdsformer og læringsteknologier, og at de engageres og er aktive. Jeg har fokus på, at eleverne både skal lære om og være i praksis og forstå sammenhængene herimellem.

7. Jeg giver løbende formativ feedback til alle og træner eleverne i at evaluere deres egne læringsfremskridt

Fx med samtaler, der – med fokus på læring frem for præstation – giver klare anvisninger på elevens næste skridt for at blive (endnu) bedre, og som fokuserer på at ansvarliggøre eleven i sin egen læringsproces – også i oplæringen.

8. Jeg evaluerer min effekt på elevernes læring

Fx bruger jeg sammen med mit team både bløde og hårde data som udgangspunkt for refleksion over, i hvor høj grad jeg formår at motivere, engagere og skabe læring hos eleverne. Jeg ser min påvirkning som en faktor for deres motivation, fremmøde og deltagelse.

9. Jeg er ambitiøs og modig i udviklingen af min undervisning

Fx er jeg åben over for og justerer min undervisningspraksis på baggrund af evalueringer, feedback og fælles refleksion i teamet. Jeg er risikovillig og bevæger mig af og til uden for min komfortzone i min stræben efter at blive endnu bedre.

10. Jeg bidrager aktivt til, at vi udvikler os i fællesskab
Fx deltager jeg engageret i at udvikle fælles materialer, der tager udgangspunkt i skolens PDMG. Jeg søger feedback og sparring hos kolleger og/eller ledelse og inviterer mig selv på besøg hos kolleger for at få inspiration. Jeg behandler kolleger, der søger feedback hos mig, respektfuldt og anerkendende og bidrager målrettet til at skabe et tillidsfuldt kollegialt miljø med en positiv fejlkultur, hvor det er tilladt og trygt at eksperimentere, bede om hjælp og prøve sig frem.

10 pejlemærker for administration og øvrige administrative funktioner

1. Jeg er altid opmærksom på, at mine opgaver bidrager til kerneydelsen – elevernes læring, trivsel og gennemførelse – frem for at være mål i sig selv

Fx prioriterer jeg efter, at administrative processer og vejledningsopgaver tilrettelægges, så de så vidt muligt understøtter den overordnede pædagogiske opgave og har eleverne i fokus.

2. Jeg er bevidst om min rolle som skolens ansigt udadtil og møder alle med positive forventninger

Fx arbejder jeg målrettet for, at administration og vejledning er let tilgængelig for dem, der søger kontakt, og at vi møder alle elever, kolleger og gæster med overskud og tålmodighed.

 3. Jeg tager fuldt ansvar for mit teams samlede opgaver
Fx deltager jeg aktivt i teammøder og bidrager til at sikre, at opgaverne prioriteres og fordeles hensigtsmæssigt og solidarisk. Jeg ser det ikke som mine men som vores

4. Jeg udviser ansvarlighed for administrationen og vejledningen som helhed og støtter mine kolleger professionelt – også i pressede situationer

Fx har jeg mod til at træde ind i arbejdssituationer, jeg ikke har erfaring i, når der er behov for det, og jeg har tillid til, at min indsats bliver anerkendt.

5. Jeg har fokus på min egen og teamets fælles læring 

Fx opsøger jeg selv nye kompetencer og deler beredvilligt min viden og erfaringer med mine kolleger mhp. at styrke teamets evne til at løfte opgaverne i fællesskab.

6. Jeg tager initiativ og udfordrer rutiner, systemer, kolleger og ledelse mhp. at sikre procesoptimering og professionel opgaveløsning af høj kvalitet
Fx er jeg opsøgende ift. nye metoder og sparring og foreslår nye arbejdsgange, når jeg oplever, at noget ikke fungerer perfekt.

7. Jeg tager medansvar for, at mit team præges af udviklingsparathed og positiv energi

Fx anerkender jeg, at der altid er en ny reform, en ny bekendtgørelse og et nyt it-system undervejs, og jeg har fokus på, hvordan jeg og mit team bliver top-tunede til at imødekomme den næste udfordring.

8. Jeg bidrager aktivt til et trygt og udviklende arbejdsmiljø ved at give både mig selv og andre plads til at lære af vores fejl og succeser

Fx fortæller er jeg åbent om fejl jeg har begået og sørger for at bringe dem frem, så vi sammen kan lære af dem.

9. Jeg udviser mod til at optræde korrekt og professionelt, selv når det er svært

Fx taler jeg med min kollega – ikke om min kollega, og jeg tager medansvar for at løse kollegiale konflikter.

10. Når jeg er på arbejde, har jeg fokus på min professionelle opgaveløsning
Fx lader jeg hverken mine egne eller kollegers private problemstillinger tage min opmærksomhed i arbejdstiden.

10 ledelsespejlemærker

1. Jeg har fokus på det samlede SOSU Fyn og bidrager målrettet til at udvikle vores ledelsesteam

Fx viser jeg tillid, tager konflikter, bakker op om fælles beslutninger, holder mine ledelseskolleger ansvarlige og giver vores fælles resultater opmærksomhed.

2. Jeg arbejder aktivt for, at det skal være sjovt at gå på arbejde, at vi altid – ALTID – kan blive bedre, og at vi vil være modige sammen

Fx bidrager jeg til, at vi både griner sammen og bruger hinanden professionelt, og jeg udviser åbenhed og parathed til at lære nyt og udvikle mig til en endnu bedre version af mig selv. Jeg understøtter samme egenskaber hos mine medarbejdere og påtaler adfærd, der undergraver målsætningerne.

3. Jeg sikrer, at vores arbejde og resultater er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag

Fx evaluerer jeg løbende sammen med mit team i hvor høj grad at vores skole fremstår fremsynet, innovativ og attraktiv, og jeg er opmærksom på at fremhæve og udvikle professionalisme som en reelt bærende værdi for mine medarbejdere, mit team og organisationen som helhed.

4. Jeg bidrager til den ambitiøse læringskultur ved at gå foran som et godt eksempel 

Fx bestræber jeg mig på at vise åbenhed omkring mine udviklingsområder og fejl jeg begår og lærer af. Jeg opsætter rammer for at få feedback fra mine medarbejdere med det eksplicitte formål at udvikle mig i mit lederskab og søger sparring herom hos mine kolleger og overordnede.

5. Jeg synliggør vores strategiske målsætninger og kobler dem tydeligt til medarbejderens konkrete handlinger og ytringer 

Fx tager jeg altid diskussionen, når nogen viser eller giver udtryk for et mindset, som ikke matcher SOSU Fyns strategi, vores PDMG eller de relevante pejlemærker.

6. Jeg er en tydelig leder, der skaber optimale betingelser for medarbejdernes udvikling og læring  

Fx er jeg opmærksom på både at stille klare krav og skabe en støttende og omsorgsfuld relation, hvor medarbejderen trygt kan blotte sig og dele sin usikkerhed.

7. Jeg er en kompetent leder, der skaber optimale betingelser for medarbejdernes opgaveløsning og dermed for elevernes læring 

Fx gør jeg en indsats for at være vidende om mine medarbejderes kerneopgaver, så jeg er klædt på til både at udfordre og støtte dem professionelt.

8. Jeg er en målrettet leder, der skaber optimale betingelser for medarbejdernes oplevelse af, at vi sammen skaber fremdrift og succes 

Fx er jeg både lyttende og vedholdende. Jeg er åben over for medarbejdernes input men tager selv beslutningerne og står fast trods kritik – og bestræber mig på at give beslutningerne mening.

9. Jeg tager ansvar for, at medarbejdernes teamsamarbejde udvikler sig til reelle og stadigt stærkere professionelle læringsfællesskaber 

Fx stilladserer jeg teamsamarbejdet for at sikre, at samarbejdet er professionelt, effektivt og rettet mod at skabe optimal læring for eleverne. Jeg tydeliggør målsætninger og følger systematisk op. Jeg hjælper med at løse konflikter og uenigheder.

10. Jeg arbejder på at være frygtløs i mit lederskab. Jeg mærker efter, lokaliserer og overvinder min frygt for at tage ansvar, træffe beslutninger og påtale uønsket adfærd 

Fx anerkender jeg over for mig selv, når jeg vakler, fordi jeg ikke vil være upopulær, tror jeg skal involvere eller ikke tør kritisere. Jeg bearbejder min frygt og konfronterer den.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only