Strategi

Kultur som strategi: En målrettet læringsorienteret skolekultur

Den altoverskyggende aktuelle målsætning er, at Social- og Sundhedsskolen Fyn skal uddanne langt flere dygtige professionelle til fremtidens velfærdssamfund. Det kræver, at vi bliver bedre til at rekruttere og fastholde flere elever og kursister. Vi tror på,at svaret er at skabe uddannelse af tårnhøj kvalitet ved at tage elevernes læring alvorligt. Derfor arbejder vi ambitiøst for at skabe en målrettet læringsorienteret skolekultur. Dette kulturarbejde skal være vores strategiske fundament i alle dele af organisationen og tegne både den måde vi arbejder på og den måde vi præsenterer os for omverdenen på.

En læringsorienteret skolekultur indebærer, at vi organiserer os i reelle og forpligtende professionelle læringsfællesskaber, hvor vi tager fælles ansvar for at udvikle os selv som aktive professionelle, der konstant stræber efter at skabe bedre læring, højere gennemførelse og øget trivsel for vores elever. Vi arbejder intenst på at skabe og understøtte en sund og tillidsfuld teamkultur, hvor samarbejdet er båret af en analytisk og åben tilgang til udvikling af undervisningen og os selv som professionelle. Det kræver et højt niveau af åbenhed og mod til at tage imod feedback, udfordre hinanden og tage fælles ansvar. Konkrete målsætninger, der følger heraf er, at:

  • Vi alle arbejder målrettet og ambitiøst med elevernes og vores egen læring. Vi er innovative og ikke bange for at gå nye veje og afprøve nye metoder for at blive endnu bedre. Vi accepterer, at vi nogle gange fejler, men det omfavner vi, fordi vi lærer af det. Vi udvikler og fastholder et udviklende mindset hos eleverne og os selv ved at fokusere på en udviklingsorienteret indstilling til udfordringer, modstand, indsats, feedback og andres succes. Vi taler med eleverne om, hvordan man selv kan påvirke sin vedholdenhed og sit engagement i at udvikle faglige og sociale kompetencer.
  • Alle undervisere tager ansvar for at sikre et optimalt læringsmiljø og samarbejder dedikeret om at styrke deres kompetencer til at løfte principperne i SOSU Fyns fælles pædagogiske, metodiske og didaktiske grundlag. Undervisernes fælles faglige identitet er at være læringseksperter, der kontinuerligt udvikler sig professionelt med henblik på at blive så dygtige som muligt til at gøre eleverne så dygtige som muligt.
  • Administrativt personale og øvrige understøttende funktioner bidrager til, at læringskulturen også præger de rammer og strukturer, vi arbejder i. Det kræver et højt niveau af udviklingsparathed og professionel dømmekraft med fokus på kerneopgaven – og mennesket før systemet.
  • Alle ledere har øje for, at en målrettet læringsorienteret skolekultur kræver en målrettet læringsorienteret ledelse. Ledelsen arbejder ambitiøst med lederteamudvikling, mindset og feedback fra medarbejderne. Lederne udfordrer sig selv og hinanden med konstant fokus på at skabe høje standarder i alle led.

Alle team arbejder systematisk med fælles refleksion over deres konkrete indsatsers effekt på elevernes læringsfremgang. Vi udvikler kontinuerligt redskaber til at indhente og behandle feedback fra eleverne. Ud over de traditionelle målinger og redskaber til benchmarking anvender vi data som undervisnings- evalueringer, testresultater, observationer, elevprodukter og samtaler. Vi har som målsætning, at denne form for dataindsamling skal indgå som et naturligt element i udvikling af undervisningen og skolen i øvrigt.

Målrettet udvikling kræver tydelighed. Derfor bruger vi pejlemærker, som er konkrete, værdibærende formuleringer, der relaterer direkte til vores praksis, samt taksonomier, der konkretiserer udviklingsniveauer for samarbejdet. Disse skal fungere som redskaber for refleksion og dialog om, hvordan vi hver især bidrager til kulturskabelsen og udvikler os med den.

Resultaterne af arbejdet med at udvikle en målrettet læringsorienteret skolekultur skal kunne aflæses i bedre resultater, omdømme og professionel kapital – herunder både medarbejderes og elevers trivsel.

Handlingsrettede strategier: Fokus på rekruttering og gennemførelse

Vores værdier skal kunne genkendes i de omgivelser, vi arbejder i. Derfor skal vi påbegynde en proces, hvor vi indretter fysiske læringsrum, der understøtter det nye PDMG. Dette indebærer nytænkning, variation, fleksibilitet og andre former for rammer, der understøtter praksispædagogiske og innovative læringsformer. Vi vil søge inspiration og professionelle kræfter, der kan udfordre os til at tænke nyt, anderledes, fremsynet – og samtidig trygt, professionelt og fremtidssikret.

Ekstern kommunikation

Mhp. at understøtte rekrutteringsindsatsen er det afgørende, at vi skærper og professionaliserer vores eksterne kommunikation. Vi ønsker at positionere os som et attraktivt, fremsynet og innovativt uddannelsessted. Det kalder på professionalisering af de centrale elementer i vores eksterne kommunikation med en ny visuel identitet og en generel kommunikativ linje, der fremhæver skolens værdisæt og strategiske linje. Som led heri opbygges og introduceres en ny hjemmeside, der designes og opbygges med fokuseret sigte på rekruttering og strategisk kommunikation.

Det er vigtigt, at vi intensiverer samarbejdet med de eksterne aktører, der har afgørende indflydelse på, om potentielle elever får den kvalificerede vejledning, der giver dem reel anledning til at træffe et sagligt uddannelsesvalg, der indebærer en SOSU-faglig uddannelse. Derfor skal vi intensivere samarbejdet med de fynske kommuners UU-vejledninger og jobcentre om at sikre lødig og tidssvarende information om uddannelserne samt job- og videreuddannelsesmuligheder og med andre uddannelsesinstitutioner, der som potentielle fødekæder eller aftagerskoler kan bidrage til at synliggøre de mange fleksible og attraktive veje til viften af velfærdsjobs og videregående uddannelser, der går gennem SOSU Fyn.

Hvis vi skal lykkes med at få flere elever til at gennemføre deres uddannelse, er det samtidig nødvendigt, at vi indgår i et langt tæt samarbejde med de ansættende myndigheder, der varetager den praksisrettede del af elevernes uddannelse og dermed har afgørende medindflydelse på elevernes samlede læringsforløb. Omdrejningspunktet skal være at skabe et mere sammenhængende og meningsfyldt flow gennem uddannelserne og sikre stringente metoder til at understøtte frafaldstruede elever. Samtidig skal vi stå tæt sammen med de ansættende myndigheder om at sikre relevant efter- og videreuddannelse mhp. fortsat udvikling og kvalitetssikring af medarbejdernes kompetencer.

Intern kommunikation

Der er behov for at udvikle generelt understøttende indsatser relateret til intern kommunikation, herunder ledelsesinformation og styringsredskaber, systemer til selvevaluering og styrkelse af databaseret opfølgning samt et intranet og en læringsplatform, der understøtter det nye PDMG og strategien i øvrigt.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only