Persondatapolitik

Social- og Sundhedsskolen Fyn ønsker at behandle alle samarbejdspartnere ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Derfor passer vi grundigt på de personoplysninger, der kommer til os – og vi behandler dem selvfølgelig efter gældende lovgivning.

Helt grundlæggende må vi kun indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger skal være lovlig og rimelig.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte Social- og Sundhedsskolen Fyn om dette.

Kontakt

For henvendelser om persondata kan du kontakte os på sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Samtykke

Social- og Sundhedsskolen Fyn må og skal behandle en række personoplysninger, fordi lovgivningen kræver det, og fordi de er en forudsætning for at gå på skolen eller for at være ansat på skolen.

I alle andre tilfælde kan vi kun behandle personoplysninger med dit samtykke. Det kan fx være:

 • Billeder, hvor du er på, sammen med dit navn i publikationer såsom pjecer, videoer, flyers og plakater
 • Billeder, hvor du er på, på de af skolen anvendte sociale medier [Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter]
 • Brug af dit billede til studiekort

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vær opmærksom på, at du ikke kan trække samtykket tilbage med tilbagevirkende kraft. Den databehandling, vi har foretaget med dit samtykke, kan ikke annulleres.

Bemærk at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder i forbindelse med arrangementer. Ofte vil vi gøre opmærksom på dette ved opslag eller lignende. Situationsbilleder kræver ikke dit samtykke.

Sådan giver du samtykke

Dit samtykke skal være en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse fra dig, hvor du accepterer, at Social- og Sundhedsskolen Fyn må behandle disse personoplysninger. Det gør du i UDDATAPLUS.

Sådan trækker du dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du går ind i UDDATAPLUS og afviser samtykket.

Retten til indsigt

Du har ret til, med ”rimelige mellemrum”, at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du beder om indsigt, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du har ret til at få følgende information:

 • Hvordan vi behandler dem.
 • Formålene med databehandlingen.
 • Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om.
 • Hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til.
 • Hvor vi har personoplysningerne fra, hvis vi ikke har fået dem af dig.
 • Hvor længe, vi vil opbevare dem – eller hvis det ikke er muligt at sige præcist, så information om de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Information om retten til berigtigelse.
 • Information om retten til sletning.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at imødekomme din anmodning om indsigt ”uden unødig forsinkelse”. Det er Social- og Sundhedsskolen Fyns politik, at du skal have informationerne inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Sådan får du indsigt

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Retten til at blive glemt (få slettet)

Social- og Sundhedsskolen Fyn sletter personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med at opbevare dem, eller når den lovfastsatte opbevaringsperiode er udløbet.

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis du mener, at skolen ikke længere har en grund til at opbevare dem, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis de ikke behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at slette disse personoplysninger ”uden unødig forsinkelse”.

Det er Social- og Sundhedsskolen Fyn’ politik, at behandlingen af din anmodning og sletning af oplysninger skal ske inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Vær opmærksom på, at en lang række oplysninger ikke kan slettes, da Social- og Sundhedsskolen Fyn via andre love og bekendtgørelser er forpligtet til at gemme data om studerende og medarbejdere.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Retten til berigtigelse

Personoplysninger skal være korrekte, og Social- og Sundhedsskolen Fyn skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at ukorrekte oplysninger bliver rettet.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i personoplysninger, som Social- og Sundhedsskolen Fyn har registreret om dig, har du ret til at få fejlen rettet så hurtigt som muligt. Du har også ret til at få fuldstændiggjort oplysninger, hvis du bliver opmærksom på, at Social- og Sundhedsskolen Fyn har registreret ufuldstændige oplysninger om dig.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at besvare din anmodning om berigtigelse senest en måned efter, din anmodning er modtaget.

Hvis dine oplysninger er videregivet til andre instanser, orienterer Social- og Sundhedsskolen Fyn disse instanser om ændringerne i dine oplysninger, sådan at dine oplysninger også kan blive rettet der. Du har ret til at få oplyst hvilke andre instanser, der måtte have modtaget dine oplysninger. Kontakt Social- og Sundhedsskolen Fyn herom.

Vær opmærksom på, at du har ret til at få rettet deciderede fejl eller supplere oplysninger, der er mangelfulde. Du kan ikke få ændret på faktuelle forhold eller tilføje informationer, der er indtruffet efter, du fx er afsluttet fra Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Retten til indsigelse

Social- og Sundhedsskolen Fyn må og skal behandle en række personoplysninger uden dit samtykke. Hvis du mener, at der er oplysninger, som vi ikke skal behandle, kan du gøre indsigelse mod denne ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Indsigelsen skal begrundes i din særlige individuelle situation.

Vær opmærksom på, at du ikke kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, men mod bestemte typer af behandling. Du kan eksempelvis ikke gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om din indskrivning, når du er elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Når du har gjort indsigelse mod behandlingen, skal Social- og Sundhedsskolen Fyn undersøge, om nødvendigheden af at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet.

Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn konstaterer, at den pågældende behandling er omfattet af din ret til indsigelse, må Social- og Sundhedsskolen Fyn som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre der er ganske særlige og tungtvejende grunde hertil, herunder hensynet til eventuelle retskrav. Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn finder, at der er ganske særlige og tungtvejende grunde, der taler for, at behandlingen af dine personoplysninger fortsætter på trods af din indsigelse, skal Social- og Sundhedsskolen Fyn påvise dette.

Hvis der er tale om direkte markedsføring fra Social- og Sundhedsskolen Fyn, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, vil vi derfor straks ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Hvis du mener, at Social- og Sundhedsskolen Fyn behandler personoplysninger om dig på en måde, der er i strid med gældende lovgivning, kan du naturligvis altid kræve, at denne behandling ophører.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Du vil modtage en afgørelse i sagen, og hvis du ikke får efterkommet dit ønske, vil du modtage en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Retten til begrænsning af behandling

Du kan anmode om begrænsning i behandlingen af dine persondata. En begrænsning i behandlingen vil oftest indebære, at dine data gemmes, men de må ikke anvendes af Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i følgende tilfælde:

 • Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte, så skal behandlingen begrænses, indtil Social- og Sundhedsskolen Fyn har haft mulighed for at fastslå, om de er korrekte eller ej.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at dine personoplysninger anvendes i begrænset omfang i stedet for at de slettes.
 • Hvis Social- og Sundhedsskolen Fyn ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige i forbindelse med et eventuelt retskrav, så kan du bede om begrænset behandling.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, så kan du anmode om begrænset behandling i den periode, hvor det undersøges, om dine legitime interesser går forud for skolens interesser.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Hvis din anmodning imødekommes, vil du blive underrettet, inden begrænsningen evt. ophæves igen.

Sådan gør du

Henvend dig til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Dataansvarlig

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
CVR-nr.: 29 57 57 46

Tlf. 6310 2700
E-mail sosufyn@sosufyn.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For henvendelser om persondata på Social- og Sundhedsskolen Fyn skal du i de fleste tilfælde sende en mail til sosufyn@sosufyn.dk. Herefter vil vi skrive til din e-boks for at få en bekræftelse på din identitet og dit ønske, og så vil vi aftale nærmere.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved Social- og Sundhedsskolen Fyn:

Mai-Brit Berg
Databeskyttelsesrådgiver
+45 63 12 69 29
dpo@esis.dk

Det skal du vide om vores persondatapolitik

Du er elev eller kursist

Vi har registreret og behandler en række oplysninger om dig. Det er oplysninger som fx navn, adresse, cpr.nr., evt. telefonnr., evt. e-mailadresse, evt. værge, dokumentation af adgangsgivende eksamen, karakterer og fravær. Du behøver ikke at give samtykke til registreringerne. Registreringerne er en forudsætning for, at du kan gå på Social- og Sundhedsskolen Fyn, så skolen kan registrere dig og dokumentere dit fremmøde. De registrerede oplysninger er til internt brug og udleveres kun som følge af lovkrav i forhold til revision, SU, uddannelsesgodtgørelse og ministeriets statistikker. Såfremt du endnu ikke er myndig, har vi desuden pligt til at sende en kopi af karaktermeddelelser og lignende informationer til din værge. Hvis du er umyndig, har vi derfor også registreret værgens navn, cpr.nr. og adresse.

Under dit ophold på Social- og Sundhedsskolen Fyn er det nødvendigt, at du har adgang til eksterne tjenester som UNI-login, online undervisningsmaterialer og lignende, som skolen har tegnet abonnementer på. De pågældende tjenester skal derfor have mulighed for at bekræfte, at du er elev eller kursist på skolen. Det sker gennem en login-funktion, så når du bruger dit UNI-login til de forskellige tjenester, bekræfter skolen, at du er elev eller kursist hos os. Tjenesterne har ikke adgang til andre informationer. Skolen har indgået databehandleraftaler med de pågældende tjenester, hvor de forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og slette alt ved tjenesternes ophør, og når du stopper på skolen.

Vi behandler også en række oplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, fx for at sikre en god kvalitet i undervisningen og via markedsføring opretholde et godt eksistensgrundlag for skolen. Det er fx billeder og e-mailadresser til nyhedsbreve. I disse tilfælde må vi kun registrere og behandle oplysningerne, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke. Dette gør du via UDDATAPLUS.

Når du stopper på Social- og Sundhedsskolen Fyn, bliver de registrerede oplysninger slettet, når den lovbestemte opbevaringsperiode er udløbet. Det betyder også, at du selv skal sørge for at gemme online-undervisningsmaterialer, hvis du fortsat ønsker adgang til det.

Du er ansat

Skolen har som arbejdsgiver lov og pligt til at behandle oplysninger om medarbejdere. Det gør vi for, at du som ansat kan få løn for dit arbejde, og for at du kan få adgang til de rette systemer til at udføre dit arbejde. Det betyder, at du ikke behøver give samtykke til, at skolen behandler sådanne oplysninger. Under din ansættelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn behandler skolen oplysninger om fx navn, adresse, cpr.nr., dokumentation af uddannelse og erhvervserfaring, registrering af sygefravær, informationer fra Skat vedr. personfradrag og trækprocent og lønforhold. Registreringerne er en forudsætning for ansættelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn, således at skolen kan varetage den lovmæssigt bestemte registrering af ansatte medarbejdere og den lovmæssigt bestemte håndtering af løn og feriepenge. De registrerede oplysninger er til internt brug og udleveres kun som følge af lovkrav i forhold til udbetaling af løn, revision og ministeriets statistikker.

Såfremt en registrering af dit ansættelsesforhold på skolen er nødvendig for adgang til eksterne tjenester som UNI-login, online undervisningsmaterialer og lignende, sker det kun gennem en indgåelse af en databehandleraftale med de pågældende tjenester, hvor de forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og slette alt ved ansættelsens ophør eller tjenesternes ophør.

I visse situationer har skolen ikke hjemmel til behandling af dine personoplysninger. I sådanne situationer vil vi altid bede dig om samtykke til at behandle dine oplysninger. Det kan fx være, hvis vi tager billeder af dig, som vi gerne vil offentliggøre, eller hvis du udtaler dig i artikler om uddannelser på hjemmesiden. Hvis vi beder dig om samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sige nej. Hvis du giver dit samtykke, har du også mulighed for efterfølgende at trække det tilbage.

Når du fratræder din stilling ved Social- og Sundhedsskolen Fyn, bliver de registrerede oplysninger slettet, når den lovbestemte opbevaringsperiode er udløbet.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only