LUP SOSU-ASSISTENT

Pædagogisk didaktisk metodisk grundlag

Undervisningsmaterialer og rammer for egenbetaling

Social- og Sundhedsskolen Fyn betaler elevens undervisningsmaterialer i forbindelse med skoleperioderne. Det vil sige, at bøger og andet materiale stilles frit tilgængeligt for eleven.

Eleven forventes at medbringe egen PC, og der kan forekomme begrænset egenbetaling i forbindelse med udadrettede aktiviteter, for eksempel studieture.

Skolens samarbejde med oplæringen

Det lokale uddannelsesudvalg for Social-og Sundhedsskolen Fyn (LUU) samarbejder med oplæringsstederne omkring de overordnede rammer for elevernes oplæringsperioder med en målsætning om at skabe sammenhæng mellem skole og oplæring.

Optagelse på uddannelsen

Generelle optagelseskrav

På UG.dk kan du læse om de generelle optagelseskrav for SSA-uddannelsen.
Eleven kan starte på SSA-uddannelsens hovedforløb, når vedkommende har bestået grundforløbets 2. del og har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver omkring sit oplæringsforløb.

Eleven skal søge oplæringsplads direkte hos en kommune eller hos Region Syddanmark. Find mere information om oplæringen her.

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer IKV
Ministeriets uddannelsesbekendtgørelser beskriver en række kompetencekrav, som skal være til stede forud for optagelse på SSA-uddannelsen, og det er med afsæt i disse, at eleven vurderes som optagelsesberettiget eller ej. Her kan du finde uddannelsesbekendtgørelsen for SSA.

Uddannelsernes fag, indhold og tilrettelæggelse

I temaplanerne for SSA-uddannelsens hoveforløb fremgår tilrettelæggelsen af hovedforløbets fag og temaer. Hent temaplanerne her.

Læringsaktiviteterne er altid tilrettelagt, således at elevernes gennemsnitlige arbejdstids svarer til 37 timer om ugen.

Regler for bedømmelse, prøver og eksamen

Løbende bedømmelse

I alle skolens uddannelser forekommer prøver og standpunktsbedømmelser. Uddannelsesbekendtgørelsens kompetencemål samt SSA-uddannelsesordningens fagmål anvendes i forbindelse med bedømmelsen af elevens læring og kompetenceudvikling i både skoleperioderne og oplæringen.

Formålet med den løbende bedømmelse er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til sit fag.

Standpunktskarakterer

Ikke-udtrukne fag vurderes med en standpunktsbedømmelse, hvor der enten gives bestået/ikke bestået eller en karakter efter 7-trins skalaen (-3 til 12).

De obligatoriske uddannelsesspecifikke fag (med undtagelse af faget Farmakologi og medicinhåndtering) afsluttes med standpunktsbedømmelse og skal bestås, men fagene udtrækkes ikke til prøve.

De valgfri uddannelsesspecifikke fag afsluttes med bedømmelsen bestået/ikke bestået og skal bestås, men fagene udtrækkes ikke til prøve.

Prøver

Prøvefag udtrækkes blandt de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene.

Udtrukne fag offentliggøres på skolens hjemmeside 3 uger før den første prøvedag. Alle udtrukne prøver og afsluttende prøver er med ekstern censur.

Du kan finde prøvevejledninger og de udtrukne prøvefag her.

Klageregler og særlige prøvevilkår

Find vejledningen for klager i forbindelse med eksamener her.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only