Orientering for nuværende og kommende censorer.

Skolens Censorkorps består dels af en lang række kolleger fra andre SOSU-skoler og dels af en stor gruppe af frivillige censorer, der efter eget initiativ og ansøgning har meldt sig. Mange af disse censorer kommer fra oplæringsområdet for vores uddannelser og fra andre samarbejdende uddannelsesinstitutioner.

Hvordan kan man blive censor?

Hvis du ønsker at ansøge om optagelse i skolens censorkorps, skal du sende en mail til eksamen@sosufyn.dk. Ansøgningen skal fremsendes med relevant CV og uddannelsespapirer.

 

Hvem kan blive censor?

For at blive censor kræves der en faglig uddannelse på et højere niveau end det fag/fagområde, man skal være censor for.

Desuden kræves der, at man har et godt kendskab til det funktionsområde, som den aktuelle uddannelse retter sig imod. Endelig skal du som ny censor have gennemført et censorkursus inden din første censoropgave. Download evt. de overordnede retningslinjer for censorgodkendelse nederst på denne side.

Det er derfor nødvendigt, at censor stiller en række oplysninger om egne kvalifikationer, uddannelse m.v. til rådighed for skolen, samt at ansøgningen behandles mhp. individuel godkendelse, før man kan virke som censor.

Disse nødvendige oplysninger fremgår af ansøgningsblanketten.

Regelsæt for prøver og censorvirksomhed

Nedenstående bestemmelser og bekendtgørelser skal du sætte dig ind i som censor. Informationerne på denne side er derfor mest relevante når du er godkendt som censor ved skolen og skal til at udføre en censor-opgave.

Censorbrev (aftalebrev)

Den indledende aftale om censorjobbet finder typisk sted via mail eller telefon. Dette foregår altid fra den konkrete afdeling af skolen, som du skal censorere ved. Når aftalen er på plads vil du i god tid inden prøven modtage et censorbrev, som bekræfter aftalen og giver dig nogle supplerende praktiske informationer.

Prøvevejledninger

For hver eneste prøve på hver uddannelse er der beskrevet en prøvevejledning. Det er dén eleverne vejledes på baggrund af til prøven og som danner den praktiske ramme omkring selve prøven. Det er vigtigt, at du kender vejledningen til den prøve du skal være censor ved. I højre kolonne kan du hente den aktuelle prøvevejledning.

Karakterskala

Alle prøver bedømmes ud fra den gældende karakterskala. I højre kolonne kan du hente Bekendtgørelse om karakterskala.

Litteraturliste

Hvert elev-optag får udleveret en litteraturliste, som angiver hovedstammen af den litteratur, som de skal kende og gå til prøve på baggrund af. De kan findes under Materiale.

Prøvens afvikling

For alle prøver udarbejdes en prøveplan, som er en oversigt og tidsplan for rækkefølgen i prøveforløbet. Det vil fremgå heraf, hvis enkelte elever er tildelt ekstra tid til eksaminationen pga. særlige behov. Prøveplanen vedlægges censorbrevet eller tilsendes efterfølgende.
Den første prøvedag starter altid med et kort møde med eksaminator, hvor I over en kop kaffe kan hilse på hinanden og kort drøfte dagens forløb.
Derefter gennemføres alle prøverne efter prøveplanen. Der er indlagt pauser både formiddag og eftermiddag.
Det er vigtigt, at du underskriver karakterlisten med prøveresultaterne, når alle dagens prøver er gennemført.

Evalueringsskema og noter fra prøven

Undervejs i prøveforløbet skal du som censor tage notater som støtte for din bedømmelse af de enkelte elever. Prøvebekendtgørelsen siger, at du er forpligtet til at gemme disse noter i minimum 1 år, til brug ved en evt. ankesag rejst af en utilfreds elev.

I højre kolonne kan du hente et evalueringsskema, som vi beder dig udfylde og aflevere ved afslutning af prøveforløbet. Din evaluering er med til at sikre kvaliteten af skolens prøveafvikling, samt af de informationer og vilkår vi stiller til rådighed for vore censorer.

Honorar, forplejning m.v.

Du vil altid få den fornødne forplejning på skolen i forbindelse med din censorvirksomhed. Desuden vil du få udbetalt et honorar for din indsats, som følger Finansministariets cirkulære (nuv. sats er 282,41 kr./censortime + feriepenge). Der udbetales altid for mindst 2 timer. Du vil desuden få refunderet dine kørselsudgifter efter statens regler.

Se ’Brugerguide til digitalt blanketsystem’ i censormateriale herunder.
Udbetaling af honorar sker ved en måneds udløb, men kan godt være næsten 1½ måned undervejs, da optjeningsperioden løber fra midt i den ene måned til midt i den næste.

Overordnede retningslinjer for censorgodkendelse

Overordnede retningslinjer for godkendelse som censor ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Materiale

Prøvebekendtgørelsen (bekendtgørelse om prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Prøvevejledninger for de enkelte uddannelser og de enkelte prøver

Lokale undervisningsplaner

Litteraturlister for de enkelte optag og uddannelser

Finansministeriets cirkulære om vederlag af censorer

Evalueringsskema for censorer

Brugerguide til Digitalt Blanketsystem

Her kan du hente en brugerguide til det digitale blanketsystem

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only