Antimobbestrategi

Gældende også for andre former for krænkende eller grænseoverskridende adfærd end mobning

På Social- og Sundhedsskolen Fyn har vi fokus på at skabe og vedligeholde et attraktivt og sundt læringsmiljø, hvor alle trives. Det kræver, at vi har et generelt fokus på at styrke vores fælles opmærksomhed på og oplevelse af fællesskab, ansvar, åbenhed og mod – og andre stærke værdier, der bidrager til vores bærende værdi professionalisme.

Vi tror på, at mobning kan forebygges med opmærksomhed på vores værdier. Men vi anerkender også, at mobning findes, og at skolen skal tage ansvar for at håndtere mobningen og bringe den til ophør.  

Denne antimobbestrategi indeholder retningslinjer for, hvad vi skal gøre i situationer, hvor elever udsættes for mobning eller anden krænkende eller grænseoverskridende adfærd. Strategien definerer de generelle rammer, mens den konkrete situation afgør de specifikke initiativer, der kan rette op på situationen.  

1. Hvad er mobning?

Mobning kan have mange forskellige udtryk og være:  

 • verbal, når nogen tiltales eller omtales nedsættende og sårende, hvad enten det sker fysisk på skolen eller digitalt, fx på sociale medier  
 • social, når nogen udelukkes fra fællesskabet, i eller uden for skoletid, eller når nogen udsættes for social kontrol fra andre, fx fordi man har forskellige normer eller anskuelser 
 • psykisk, når nogen trues eller forbigås af fællesskabet  
 • fysisk, når nogen udsættes for fysiske overgreb  

Især verbal mobning kan være vanskelig at afgrænse. Hvad nogen ser som mobning ser andre måske som kærligt drilleri. Netop derfor er værdierne fællesskab, ansvar, åbenhed og mod så vigtige: Vi er nødt til at udvise nysgerrighed og tale om det, når vi er i tvivl. 

Alle elever og medarbejdere på Social- og Sundhedsskolen Fyn har pligt til at reagere, når de er vidne til mobning eller vidende om, at mobning finder sted. Det samme gælder ved andre former for krænkende eller grænseoverskridende adfærd. 

2. Forebyggelse af mobning

Alle har ansvar for at bidrage til at forebygge mobning og andre former for krænkende adfærd.

 

HVEM HAR ANSVARET? FOR HVAD?
Ledelsen
 • Gøre antimobbestrategien synlig og vedligeholde kendskabet til den blandt medarbejdere og elever
 • Tilvejebringe rammer for tilrettelæggelsen af fællesskabsfremmende arrangementer blandt eleverne
 • Tage teten på mobbesager, når mobning anmeldes
Underviserne
 • Prioritere fællesskabsfremmende aktiviteter for eleverne
 • Tage ansvar for at sikre en omgangstone, der afspejler respekt og tolerance og i øvrigt skabe rammer i undervisningen, hvor fællesskab, ansvar, åbenhed og mod er centrale værdier
 • Sikre mulighed for, at klassens/holdets fællesskab eller mangel på samme italesættes. Eventuelle konflikter skal løses så tidligt som muligt
 • Være særlig bevidst om egen rolle som autoritet og rollemodel og udvise særlig opmærksomhed på, at relationen til eleverne altid forbliver professionel
Eleverne
 • Bidrage til og deltage i klassens/holdets fællesskab og fællesskabs­fremmende aktiviteter og sikre, at klasse-/holdarrangementer både i og uden for skoletid inkluderer alle
 • Behandle hinanden med respekt og tolerance både i det fysiske rum og digitalt på sociale medier og signalere, at der er plads til alle trods forskelligheder
 • Sige fra over for drillerier, mobning og anden krænkende adfærd og reagere, hvis nogen behandles nedværdigende eller grænseoverskridende

 

3. Handleplan og håndtering

Det er alles ansvar – både elevers og medarbejderes – at komme mobning og andre former for krænkende adfærd til livs. Derfor har alle også pligt til at gøre skolen opmærksom på problemet, hvis man konstaterer, at mobning finder sted, eller man selv oplever sig udsat for krænkende adfærd.

 

SITUATION HANDLING OG HVEM GØR HVAD?
Elev eller elever konstaterer mobning Elever kontakter i første omgang underviser, vejleder eller andet personale, som foretager en umiddelbar vurdering af situationens karakter og omfang
Enkeltstående hændelse, ikke af grov karakter Hvis der vurderes at være tale om en enkeltstående hændelse, der ikke er af grov karakter, håndteres udfordringen som udgangspunkt af underviser/vejleder/team med vejledning fra den relevante uddannelsesleder
Gentaget mønster af mobning Hvis der vurderes at være tale om et gentaget mønster, melder underviser/vejleder sagen til ledelsen. Efter en anmeldelse om mobning lægger ledelsen inden for 10 hverdage en konkret handleplan for, hvordan sagen behandles og løses
Implementering af handleplan – eksempler på handlinger Handleplanen indebærer – afhængigt af situationen – handlinger som fx:

 • Samtaler med mobber, den mobbede, andre implicerede elever med henblik på afklaring af forløbet og mulige løsningsmodeller, konfliktmægling og/eller gensidige aftaler
 • Samtaler med hele holdet/klassen om situationen og fælles indsatser for at forebygge mobning og skabe et trygt og tillidsfuldt miljø
 • Kontakt til relevante forældre/støttepersoner
 • Advarsel eller midlertidig bortvisning af mobberen og/eller andre elever, der ikke ønsker eller formår at indgå i et samarbejde om løsninger
 • Opfølgning på og evaluering af indsatserne
Dokumentation Ledelsen har ansvar for, at sagen dokumenteres i skolens journalsystem

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only