Strategi for Videreuddannelsen

I sammenhæng med Social- og Sundhedsskolen Fyns strategi og strategiske indsatser er det målsætningen, at skolens Videreuddannelsesafdeling

 • bidrager aktivt til at løfte velfærdssektoren ved at levere ydelser af høj kvalitet i tæt samarbejde med aftagerne af vores kurser
 • skal være det naturlige førstevalg for dækningsområdets kommuner, institutioner og samarbejdspartnere, når medarbejdere skal opkvalificeres og kompetenceudvikles inden for de kompetenceområder, skolen dækker – ift. det etablerede udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, men også ift. fælles at identificere, planlægge og afvikle uddannelser målrettet konkrete behov i velfærdssektoren.
 • leverer videreuddannelse, som er relevant, målrettet, inddrager nyeste viden om området og integrerer teknologi, hvor det er
 • kontinuerligt skærper kvaliteten i undervisningen ved systematisk at arbejde med didaktik og pædagogik tilpasset målgruppen af deltagere og ved at have fokus på anvendelse og overførsel til egen Al undervisning skal i sidste ende give impact hos borgeren eller patienten.
 • er en attraktiv samarbejdspartner for andre uddannelses- og vidensinstitutioner mhp. at løfte kvalitet og effekt på videreuddannelsesområdet.

INDSATSOMRÅDER 2021-2022

Organisering, planlægning og ressourceudnyttelse

Skolen vil, med afsæt i en ny organisering af salg, administration og udvikling af kurserne, udarbejde og implementere redskaber, som sikrer overblik og muliggør bedre planlægning af både rekvirerede og åbne forløb. Dette skal bidrage til at sikre kvalitet for rekvirenterne og samtidig sikre bedst mulig ressourceudnyttelse for skolen. Et led i at optimere ressourceudnyttelsen er desuden at skabe en smal organisering af Videreuddannelsen med et begrænset antal specialiserede undervisere suppleret med en løsere koblet forankring ud i den brede gruppe af undervisere, der primært varetager opgaver på grunduddannelserne.

Samarbejdspartnere

Skolen har indgået formaliseret samarbejde med UCL omkring videreuddannelse og vil derigennem planlægge en fælles salgs- og opsøgende strategi mhp. at indgå i samarbejder med kommuner og institutioner om skræddersyede og målrettede forløb for velfærdsmedarbejdere bredt i sektoren på tværs af professionsniveauerne. Dette skal bidrage til at skabe kompetenceudvikling med en højere grad af tværfaglig og organisatorisk forankring i praksis.

Uddannelser

Skolen vil i 2021-2022 – ud over at udbyde katalogkurser på de uddannelser (FKB), som skolen via udbud af AMU-uddannelser er godkendt til at udbyde – fokusere på følgende ydelser:

 • Oplæringsvejlederuddannelse
  Uddannelsen er efterspurgt og skal til stadighed udvikles, så oplæringsvejledere i praksis i samarbejde mellem skole og kommuner og region klædes bredt på til opgaven og på bedste vis kan sikre transfer for grunduddannelseselever og dermed understøtte bedre kvalitet og øget gennemførsel på
 • Demensområdet
  Opkvalificering på demensområdet er efterspurgt, og skolen vil i både katalog-kurser og i rekvirerede forløb have fokus på uddannelser inden for demens og sikre, at undervisere er opdaterede med nyeste viden, herunder også om kvalitetsfyldt samarbejde med pårørende og andre afledte
 • Tværprofessionelle forløb
  Skolen vil udbyde forløb, som styrker medarbejderne i velfærdssektoren i egen faglighed til endnu bedre at kunne indgå i tværprofessionelle opgaver. Forløbene kan beskrives i samarbejde med UCL og sammen med kunderne og vil have fokus på at sikre ensartet høj kvalitet for borgerne, fx med fokus på værdighed i ældreplejen.

Klik her for at downloade dokumentet som PDF

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only