Udbudspolitik for Videreuddannelsen

Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om åben uddannelse.

Den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal, jf. Lov om arbejdsmarkedsuddannelser,

  • bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling
  • medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt
  • give voksne mennesker muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet

Skolen er forpligtet til, jf. AMU-bekendtgørelsens § 12 (BEK nr 1795 af 27/12/2018) at ajourføre skolens udbudspolitik, der skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet med andre aktører, herunder udlægnings- og udliciteringspolitik.

Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Social- og Sundhedsskolen Fyn har efter AMU-udbud i efteråret 2019 fastholdt godkendelse på alle eksisterende områder og er således godkendt til at udbyde AMU-kurser inden for disse FKB-koder (Fælles Kompetencebeskrivelse):

2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge

Ud over arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) udbyder og afvikler Social- og Sundhedsskolen Fyn også individuelt tilrettelagte kurser i form af øvrig indtægtsdækket virksomhed (IDV), ligesom skolen udbyder Akademiuddannelsen Sundhed i praksis.

Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder og afvikler primært AMU og IDV på Fyn og nærtliggende øer.

Samarbejdet med andre aktører

Social- og Sundhedsskolen Fyn har en samarbejdsaftale med SOSU Esbjerg og SOSU Syd om udbud af efter- og videreuddannelse i regionen. Formålet med samarbejdsaftalen er et gensidigt forpligtende samarbejde for at sikre, at skolerne bliver i stand til i endnu højere grad at imødekomme arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling inden for skolernes fagområder. Samarbejdet skal desuden medvirke til at styrke social- og sundhedsskolernes position på det regionale og nationale arbejds- og uddannelsesmarked, og bla. derved åbne for deltagelse i udviklingsaktiviteter inden for videreuddannelsesområdet.

Social- og Sundhedsskolen har også indgået en samarbejde med UCL om at styrke begge institutioner som attraktive uddannelsessteder og samtidig i fællesskab bidrage til at løfte samfundets velfærdsudfordringer med en offensiv dagsorden. Samarbejdet indebærer blandt andet en forpligtelse til at sikre sammenhæng i videreuddannelsesindsatserne gennem fælles forståelse, fælles sprog og fælles tilgang og sammen sikre relevant videreuddannelse af medarbejdere i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, ligesom der i fællesskab skal sikres og udvikles tilbud til det socialpædagogiske område.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har fast plads i Koordinationsforum, som er nedsat under Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Her drøftes og planlægges initiativer på VEU-området, og der er i 2019 blevet igangsat særlige initiativer på SOSU-området, som fortsætter i og efter 2020.

Principper for udlægning

Social- og Sundhedsskolen Fyn kan indgå aftaler om udlægning af AMU-aktivitet til andre relevante erhvervsskoler hvis der opstår behov herfor, fx ved manglende kapacitet til at løse opgaverne. Ved indgåelse af udlægningsaftaler lægges vægt på virksomhedernes behov og skolernes kompetencer til at gennemføre den relevante undervisning.

Principper for udlicitering

Social- og Sundhedsskolen Fyn kan udlicitere uddannelsesopgaver til private eller offentlige udbydere. Udgangspunktet for udlicitering vil være, at opgaverne skal kunne løses enten bedre til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udlicitering skal i øvrigt følge lovgivningens krav om offentligt udbud. Der kan udelukkende udliciteres mindre delelementer af det samlede programansvar.

Udlicitering vil primært finde sted til særligt indbudte udbydere og på særlige fagområder samt inden for en økonomisk ramme, der ligger under EU-krav.

I forbindelse med udlicitering anvendes den af Undervisningsministeriet udarbejdede standardkontrakt.

Uddannelsesmål fra ”fælleskataloget”, IKV samt virksomhedsforlagt undervisning kan ikke udliciteres.

Klik her for at downloade sidens indhold som PDF

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only